slim shady.

greggself:

Liv.

greggself:

Liv.

I don’t sleep.
Shot by @dizzycrane
Shot by @dizzycrane

(Source: corporation-cats, via phatwemin)

Midnight photoshoot . #yallniggasshouldvenevergavemeselftimer #iphonephotography
at NY, New York